تقویم آموزشی دوره های عمومی

نام دوره تاریخ برگزاری مدت زمان(ساعت)
سمینار دیجیتال مارکتینگ ۹۷/۰۵/۰۴ ۸ برگزار گردید

 

بازاریابی محتوا ۹۷/۰۶/۱۴

۹۷/۰۶/۱۵

۹۷/۰۶/۲۱

۹۷/۰۶/۲۲

۳۲ برگزار گردید
دوره جامع حسابداری ۹۷/۰۸/۰۱ ۱۶۲ ثبت نام
سمینارآئین دادرسی مالیاتی ۸ ثبت نام

 

سمینار آخرین اصلاحات قانون مالیات مستقیم ۸ ثبت نام

 

سمینار کارگاه اظهارنامه مالیاتی ۸ ثبت نام
سمینار کسب و کارهای نوین در صنعت گردشگری ۸ ثبت نام

 

سمینار تعادل کار و زندگی با توجه به تغییر سبک زندگی نیمه دوم آبان ۸ ثبت نام

 

اصول بازرگانی تجارت ۹۷/۳/۳۱
۹۷/۰۴/۰۱
۹۷/۰۴/۱۴
۹۷/۰۴/۱۵
۳۲ برگزار گردید
مدیریت منابع انسانی ۹۷/۰۴/۲۸
۹۷/۰۴/۲۹
۹۷/۰۵/۱۱
۹۷/۰۵/۱۲
۳۲ برگزار گردید
بازاریابی ۹۷/۰۶/۲۲ ۴۸ ثبت نام
شیوه های دستیابی به منابع اطلاعاتی ۹۷/۰۴/۰۷
۹۷/۰۴/۰۸
۸ برگزار گردید