بیمه

دوره جامع بیمه جهت اخذ نمایندگی
برنامه زمان بندی کل دوره ی آموزشی

ردیف دوره مدت زمان
۱ اصول بیمه ۸
۲ حقوق بیمه ۸
۳ سازمان و مدیریت شرکت های بیمه ۸
۴ آشنایی با قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی ۸
۵ آشنایی با آیین نامه ها و تصمیمات شورای عالی  بیمه ۸
۶ مدیریت ریسک ۸
۷ مسئولیت ۸
۸ عمر- حوادث – درمان ۱۶
۹ بیمه شخص ثالث ۴
۱۰ بیمه بدنه ۴
۱۱ مهندسی ۸
۱۲ بیمه آتش سوزی ۸
۱۳ بازاریابی ۸
۱۴ اخلاق حرفه ای و مشتری مداری ۸
۱۵ باربری ۸
۱۶ مقررات نمایندگی بیمه ۸
۱۷ حسابداری شرکت های بیمه ۴
۱۸ اظهار نامه مالیاتی دفاتر بیمه ۴