حقوقی(قوانین مرتبط با کسب و کار)

 عنوان دوره آموزشی : ابعاد حقوقی پیمان (قراردادهای پیمانکاری)
هدف کلی دوره : آشنایی شرکت کنندگان با کلیات و مفاهیم پیمان

اهداف رفتاری (هدف آموزشی ): (آنچه که در انتهای دوره آموزشی عاید شرکت کنندگان میگردد و این اهداف در سه قالب شناختی – مهارتی و نگرشی دسته بندی می گردد . )

۱- آشنایی شرکت کنندگان با کلیات و مفاهیم پیمان وآشنایی آنها با عوامل مختلف پیمان و اختیارات و تعهدات آنها

۲- آشنایی شرکت کنندگان با زمینه ها ومقدمات تشکیل یک پروزه ونحوه برگزاری مناقصه وتعیین برنده و عقد قرارداد

۳-آشنایی شرکت کنندگان با تیپ قرارداد پیمانکاری و فرایند آن-آشنایی با انواع تضامین در پیمان ونحوه اخذ وآزادی آنها ونحوه تحویل کاروختم وفسخ وتعلیق پیمان.

توانایی بعد از دوره :

بعد از گذراندن دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود که تیپ قراردادی را تهیه وآنرا با طرف قرارداد منعقد و تنفیذ نمایند-شرکت کنندگان قادر خواهند بود که کارگاه را تحویل ونحوه کنترل پیمانکار را مدیریت نمایند و صورت وضعیت و تایید و تصویب آن را عملی کنند. قادر خواهند بود که مناقصه گر را طبق آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات بررسی نمایند وبرنده را تعیین واعلام وبا برنده عقد قرارداد کنند.ونیز قادر خواهند بود تا قرارداد را در شرایط مقتضی خاتمه یا تعلیق ویا فسخ نمایند.

محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:

روز اول ( ۸ ساعت ) : کلیات و تعاریف – بررسی عامل های قرارداد پیمانکاری : ( کارفرما ، پیمانکار ، مشاور ) – مقدمات و زمینه های واگذاری کار به پیمانکار : (مطالعات پیدایش ، مطالعات مقدماتی و مطالعات تفصیلی ) – نحوه برگزاری مناقصه ( روش ها و مراحل ) وانتخاب پیمانکار – بررسی ارکان اصلی مناقصه –ارزیابی های مختلف وآثار آنها بر نحوه تعیین برنده – تیپ قرارداد پیمانکاری :( موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی وبررسی اولویت آنها – فرایند قرارداد پیمانکاری – تعاریف و وازگان قرارداد پیمانکاری.

روز دوم ( ۸ ساعت ) : بررسی تاییدات و تعهدات پیمانکار – بررسی اختیارات وتعهدات کارفرما – انواع تضمین ها در پیمانکاری و بررسی نحوه اخذ و آرادی آنها در فرایند قرارداد – نحوه پرداختها در قرارداد – نحوه وتشریفات تحویل موقت کار – مسئولیت های دوره تضمین – نحوه وتشریفات تحویل قطعی کار – حوادث قهری وآثار حقوقی آن بر پیمان – شرایط فسخ پیمان و نحوه اجرای آن – ختم پیمان و نحوه اجرای ان – تعلیق پیمان وآثار حقوقی آن – نحوه محاسبه جریمه تاخیر و خسارات در پیمان – راه های حل اختلاف در پیمان.

عنوان دوره آموزشی : حقوق قراردادهای تجاری – بازرگانی و قانون تجارت
هدف کلی دوره : آشنایی با قراردادهای تجاری و اصول و فنون مذاکره در قراردادهای تجاری

اهداف رفتاری (هدف آموزشی ): (آنچه که در انتهای دوره آموزشی عاید شرکت کنندگان میگردد و این اهداف در سه قالب شناختی – مهارتی و نگرشی دسته بندی می گردد . )

۱- آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم کلی حقوق و تقسیمات علم حقوق و بخصوص حقوق تجارت و قانون تجارت –آشنایی شرکت کنندگان با قانون تجارت و منابع آن و شاخه های مختلف آن-آشنایی شرکت کنندگان با مباحث مختلف قانون تجارت و موضوعات آن – آشنایی آنها با شرکت های تجاری بخصوص شرکت های سهامی عام وارکان اصلی این شرکت ها و وظایف واختیارات آن.

توانایی بعد از دوره:

شرکت کنندگان قادر خواهند بود مفاهیم اساسی حقوق تجارت و بخصوص قانون تجارت را بشناسند وموضوعات اساسی قانون تجارت راتشخیص بدهند – ونیز قادر خواهند بود که نام و نحوه تشکیل واداره شرکت های مختلف مندرج در قانون تجارت را بدانند علی الخصوص با موارد مختلف شرکت های سهامی عام را که در بخش صنعت و تجارت کاربرد بیشتری دارد با نحوه تشکیل و اداره امور شرکت و نهاد های آن وحدود اختیارات و وظایف آنها را بدانند و نحوه انعقاد قراردادها و اصول و فنون مذاکرات

محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:

۱- مفاهیم و کلیات – شاخه های علم حقوق –حقوق تجارت و شاخه های آن – بخش های مختلف حقوق تجارت (تاجر و شرکت های تجاری ،اسناد و معاملات تجاری ، ورشکستگی) – اوصاف حقوق تجارت – منابع حقوق تجارت – قانون تجارت – شرکت های تجاری ( ماهیت شرکت های تجاری ، ویزگی شرکت های تجاری ،تعریف شرکت ، شرکت های دولتی ،انواع شرکت های دولتی ، انواع شرکت های تجاری طبق ماده ۲۰ قانون تجارت.

۲- روز دوم ( ۸ ساعت ) : مقررات حاکم بر شرکت های تجاری –شرکت های سهامی: عام و خاص ، شرایط تشکیل شرکت های سهامی ،سرمایه شرکت های سهامی ،ارکان اساسی شرکت های سهامی : مجمع عمومی ، هیئت مدیره ، مدیرعامل ،بازرس یا بازرسان و وظایف و اختیارات آنها – انواع دیگر شرکت های تجاری : شرکت با مسئولیت محدود – شرکت تضامنی –شرکت نسبی – شرکت مختلط – شرکت های تعاونی – اسناد تجاری بطور مختصر : ( چک و سفته ) و نحوه انعقاد قراردادها و اصول و فنون مذاکرات

عنوان دوره آموزشی : قانون کار و تامین اجتماعی

محتوی (سرفصل ها ) آموزشی دوره:

تاریخچه قانون کار

تعاریف کلی و اصول

قرارداد کار

شرایط کار

حفاظت فنی و بهداشت کار

آموزش و اشتغال

تشکل های کارگری و کارفرمایی

مذاکرات و پیمان های دسته جمعی

خدمات رفاهی کارگران

مراجع حل اختلاف

شورای عالی کار

جرایم و مجازات ها