مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی بیش از هر چیز ابزاری است برای روشنگری درباره پیامدهای توسعه و به کارگیری تکنولوژی در جهت اهداف در سازمان. از این رو می توان گفت که هیچ سازمان و بنگاهی نیست که بدون مدیریت تکنولوژی بتواند به حیات روزمره خود ادامه دهد. اما مساله این است که مدیریت تکنولوژی به عنوان یک تخصص متمایز و حیاتی جای خود را در کشور و اغلب سازمانهای ما باز نکرده است. در این راستا پروژه طراحی و استقرار نظام مدیریت فناوری به عنوان فرایندهایی سراسری که تعریف کننده فعالیتهای ارزیابی و شناسایی فناوری، اکتساب و توسعه، استقرار و به کارگیری و از رده خارج کردن تکنولوژی باشد، مد نظر قرار گرفته است. در این راستا مشاور با بررسی و انتخاب مدل مناسب برای طراحی نظام مدیریت فناوری شرکت ، با توجه به ماموریت و ساختار شرکت و متناسب با شرایط و مقتضیات ، برگزاری کارگاهها و جلسات هم اندیشی با مدیران و کارکنان کلیدی شرکت: آگاهی از وضع موجود ( تصویر بزرگ) نظام مدیریت فناوری در شرکت ، آموزش و ترویج مبانی و روش های مدیریت فناوری و نوآوری در جمع مدیران و کارکنان کلیدی، مصاحبه با مدیران و کارکنان کلیدی شرکت و مطالعه اسناد و فرایندها: شناخت وضع موجود فرایندهای رسمی و صریح ، شناسایی، جمع اوری ، بررسی و تحلیل مستندات مربوط به فرایندهای کلیدی و مرتبط شرکت فرایندهای نظام مدیریت فناوری را تدوین می نماید.